ஜோதிடம்83 Videos

16-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                             இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் ஆனி மாதம் 1ஆம் நாள், ஜூன் 16ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 2.56 வரை […]

15-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                     இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 32ஆம் நாள், ஜூன் 15ஆம் தேதி சனிக்கிழமை மாலை 3.31 வரை த்ரயோதசி காலை 11.10 வரை […]

14-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                              இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 31ஆம் நாள், ஜூன் 14ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.35 […]

13-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                    இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 30ஆம் நாள், ஜூன் 13ஆம் தேதி […]

11-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 28ஆம் நாள், ஜூன் 11ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு […]

09-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 26ஆம் நாள், ஜூன் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மறுநாள் […]

08-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                     இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 25ஆம் நாள், ஜூன் 8ஆம் தேதி […]

07-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                      இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 24ஆம் நாள், ஜூன் 7ஆம் […]

06-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                       இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 23ஆம் நாள், ஜூன் 6ஆம் […]

05-06-2019 அன்றைய நாட்குறிப்பு, நக்ஷத்திர பலன்கள்

                                                                                   இன்றைய பஞ்சாங்கக் குறிப்பு ஸ்ரீ விகாரி வருஷம் வைகாசி மாதம் 22ஆம் நாள், ஜூன் 5ஆம் தேதி புதன்கிழமை […]