கவிதை

  • விவேகம் போற்றுதும் ஆனந்தம் பாடுதும்

    விவேகத்தின் வெள்ளியாம் வங்கத்தின் தங்கமாம் விண்ணாளும் சநாதனம் வையமாள உழைத்தானாம் வேற்றிசைத் தத்துவங்கள் வேராட்ட வந்தபோதில் வேங்கையாய் எழுந்திங்கே வேதத்தை முழங்கியவன் காலங்கள் கடந்திங்கே காலூன்றி வாழ்கின்ற…

    Read More »
Back to top button
Close