தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் 

அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.

 

வினைக்குரிய கருவி, ஏற்ற காலம், செயல்படும் விதம், செயல் திறன் வெளிப்பாடு கொண்டு ஆய்ந்து செய்யும் ஆற்றல் பெற்றவனே ஆள்பவர்க்கு ஆலோசனை வழங்க வல்லான் ஆவான்.

(Visited 14 times, 1 visits today)
0

About The Author

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *