இலக்கியம்

 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  மதிநுட்பம் நூலோடு உடையார்க்கு அதிநுட்பம்  யாவுள முன்நிற் பவை.   இயற்கை அளித்த அறிவும், நூலால் தொகுத்த அறிவும் இயைந்த ஒருவர்க்கு, அதைவிட மிக்க அறிவு மறைபொருளாக…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  அறனறிந்து ஆன்றமைந்த சொல்லான்எஞ் ஞான்றுந்  திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை.   ஒட்டுமொத்த உலகநலன் காக்கும் ஒப்பற்ற அறங்களை அறிந்து, கற்றுத் தேர்ந்து, தக்கதை உணர்த்தும் தகுதியாற் சிறந்த…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்  சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு.   பல்வேறு நிலைகளில் பயன்தரும் வினையை ஆய்ந்து அறிதலும்,  அவ்வினையைச் செய்யும் போது அதற்குரிய வல்லமை பொருந்திய வகையில்…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்  பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு.   தனக்குத் துன்பம் தரும் செயலைச் செய்யும் பகைவர்க்குத் துணையிருப்பவரை அவர்மாட்டுப் பிரித்தலும், தம்மிடம் உள்ளோரின் உணர்வறிந்து…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோடு  ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு.   செய்கின்ற காரியத்தில் செயலுறுதியும், நம்பியவர் காக்கும் நற்திறமும், நெறிநூல் கற்றுத் தெளிந்தறியும் சிறப்பும், அனைத்தும் சிறந்தோங்க…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: அமைச்சு

  கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்  அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு.   வினைக்குரிய கருவி, ஏற்ற காலம், செயல்படும் விதம், செயல் திறன் வெளிப்பாடு கொண்டு ஆய்ந்து செய்யும்…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: தூது

  தினம் ஒரு குறள் இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு  உறுதி பயப்பதாம் தூது. உயிருக்கே அச்சுறுத்தல் வரினும் அதற்காக கிஞ்சித்தும் அஞ்சாமல், தன் தலைவன் சொன்ன வார்த்தைகளை…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: தூது

  தினம் ஒரு குறள் விடுமாற்றம் வேந்தர்க்கு உரைப்பான் வடுமாற்றம்  வாய்சேரா வன்கணவன். தன் தலைவன் சொன்ன வார்த்தையை பொருள் திரியாமல் சொல்லும் வல்லமை படைத்தவனான தூதனானவன், ஒருவேளை…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: தூது

  தினம் ஒரு குறள் தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்  வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. எவ்வித ஆசைகளுக்கும் இடங்கொடாமல் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாய் இருக்கும் உள்ளத் தூய்மை, எதிர் நாட்டுத்…

  Read More »
 • தினம் ஒரு குறள்: தூது

  தினம் ஒரு குறள் கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்து  எண்ணி உரைப்பான் தலை. செய்யவேண்டிய கடமையை முற்றும் உணர்ந்து, வேற்றரசர் மனநிலை, காலச் சூழல் போன்றவை ஆராய்ந்து, தெளிந்து,…

  Read More »
Back to top button
Close